Shore D

Jednou ze dvou v současné době používaných metod pro měření tvrdosti nekovových materiálu je metoda měření tvrdosti dle Shore. Princip metody spočívá ve vtlačování zkušebního tělíska s jasně definovanou geometrií do zkušebního vzorku. V případě měření tvrdosti nekovových materiálů je oproti kovovým materiálům nutné dodržet předepsanou dobu zatížení, a to z důvodů vzniku trvalých deformací a možnosti zkreslení naměřených hodnot.