DIPON LuminaCast 8 Table Flow 30 Kg

Kód: 7266030000
Novinka
Značka: DIPON
12 227 Kč 10 104,96 Kč bez DPH 407,57 Kč / 1 kg
SKLADEM (1 ks)
Můžeme doručit do:
14.6.2024
Možnosti doručení

Čirá licí epoxidová pryskyřice s maximální UV ochranou, síla odlitku až 5 cm, zpracovatelnost až 180 min, nízko viskózní (tekutá), bezpečná pro styk s potravinami, poměr míchání 2:1 váhově, lze brousit po 8 dnech.

Detailní informace

Detailní popis produktu

DIPON LuminaCast 8 Table Flow

LuminaCast 8 Table Flow je nízko viskózní čirá epoxidová pryskyřice, která se pyšní vysokou transparentností. Tato licí epoxidová pryskyřice byla speciálně vyvinuta pro odlévání středně velkých projektů jako jsou konferenční a odkládací epoxidové stoly včetně epoxidových říčních stolů, designového nábytku, lamp a dalších.

Hledáte kvalitní epoxidovou pryskyřici s dlouhou dobou zpracovatelnosti? LuminaCast 9 Table Flow vám nabídne možnost odlévání až 5 cm silných vrstev v jednom kroku. S indexem lomu > 1,59 patří tento produkt mezi nejtransparentnější epoxidové pryskyřice na trhu. 

DIPON LuminaCast 8 Table Cast 30 Kg

Klíčové vlastnosti licí pryskyřice LuminaCast 8 Table Flow

 • Poměr míchání 2:1 hmotnostně (nebo 100:40 hmotnostně pro vyšší pevnost)
 • Výška odlitku až 5 cm a dlouhá doba zpracovatelnosti až 180 minut v závislosti na množství a okolní teplotě.
 • Optimalizována pro výrobce nábytku jako je odlévání stolů, výroba lamp nebo šperků, kde se vyžaduje větší výšku odlitku.
 • Odformování možné po 72 - 96 hod (23 °C).
 • Brusitelné po min. 8 dnech (20 °C).
 • Vytváří nesrovnatelně hladký a lesklý povrch.
 • Pokročilé složení minimalizuje tvorbu karbamátu a zajišťuje bezchybný povrch bez skvrn.
DIPON LuminaCast 8 Table Cast 30 Kg

Maximální UV ochrana

Integrace UV absorbérů a HALS aditiv zajišťuje, že LuminaCast perfektně chrání vaše díla před žloutnutím a poškozením UV zářením.
DIPON LuminaCast 8 Table Cast 30 Kg

Výška odlitku až 5 cm

Až 5 cm (20 °C) v jednom kuse v závislosti na množství materiálu a okolní teplotě
DIPON LuminaCast 8 Table Cast 30 Kg

Zpracovatelnosti až 3 hodiny

Dlouhá doba zpracovatelnosti poskytuje dostatek času pro míchání, pigmentaci a odbublinkování směsi (při 23 °C, 500 g, 50 mm)
DIPON LuminaCast 8 Table Cast 30 Kg

Poměr míchání 2:1 hmotnostně

Pro vyšší pevnost lze míchat v poměru 100:40 hmotnostně.

Kvalitní epoxidová pryskyřice pro River Tables

LuminaCast 8 Table Flow je speciálně navržen pro výrobu působivých River Tables a pro použití ve velkých silikonových formách. Umožňuje výšku zalévání až do 50 mm při 20 °C. Pamatujte, že vyšší výšky odlitku jsou možné v závislosti na teplotě v místnosti a množství materiálu za předpokladu, že je nižší než 20 °C.

Obecné vlastnosti

 • Krystalizační stabilita 
 • Biologické složky v epoxidové pryskyřici
 • Bez obsahu CoRAP a sVHC látek
 • Nejmodernější základní aminy a přísady s obzvláště nízkým sklonem ke žloutnutí
 • Poměr míchání: 2:1 hmotnostně nebo 100:40 hmotnostně pro vyšší pevnost
 • Doba zpracovatelnosti (23°C), 500 gramů, 5 cm: cca. 180 min. (23 °C - > 40 °C)
 • Doporučená teplota materiálu (A+B): 20°- 24°C
 • Doporučená okolní teplota: 15°C - 20°C
 • Dyn. Viskozita (mPa*s) 23 °C: A 730 ± 50
 • Dyn. Viskozita (mPa*s) 23 °C: B  70 ± 25
 • Diamantově jasná průhlednost
 • Tloušťka vrstvy (23°C): 20 - 50 mm
 • 0% obsah VOC
 • Vynikající schopnost smáčení podkladu
 • Velmi nízké smrštění (<0,1 %)
 • Kompatibilní např. se dřevem, betonem, sklem, kovem, tkaninami ze skleněných vláken a uhlíkových vláken, přírodním kamenem, křemičitým pískem, mramorem, žulou

Aplikační data

 • Doba zpracovatelnosti při 23°C (500 gramů, 90 mm): cca. 180 min.
 • Doba do maximální exotermie (tTmax) (23 °C, 500 gramů, 90 mm): přibl. 360 min.
 • Doba míchání: 3-4 min. + přelít a další 3-4 min pro jednotnou homogenní směs
 • Poměr míchání: 2:1 hmotnostně nebo 100:40 hmotnostně pro vyšší pevnost
 • Doporučená výška odlévané vrstvy (20°C): 2,0 cm - 5,0 cm (20 - 50 mm)
 • Demontovatelný po (23°C): cca. 72 - 96 hodin.
 • Další vrstva rozlévatelná po: cca. 28–36 hodin při 20 °C, 50 mm
 • Minimální doporučené množství míchání: 120 gramů A+B
 • Brusitelný po: min. 8 dní, 50 mm, 20 °C

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny Složka A:

Varování Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) Reaction mass of methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate and bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate

Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži.H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bezpečnostní pokyny Složka B:

Nebezpečí Obsahuje: Ethoxylatedamine

Standardní věty o nebezpečnosti H302+H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P330 Vypláchněte ústa. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Návod I Jak používat: 

Aplikace a použití

 1. Zkontrolujte okolní teplotu, je to nejdůležitější parametr vedle objemu odlévání. Úspěšná aplikace závisí na teplotě v místnosti a použitém množství / objemu směsi pryskyřice a tvrdidla. Příliš vysoká pokojová teplota může vést k velmi silné exotermické reakci, která má za následek žluté zbarvení, praskání a tvorbu páry ve směsi.
 2. Před použitím zkontrolujte v předběžném testu snášenlivost materiálů, které mají být natřeny / zality.
 3. Doporučený postup pro co nejpřesnější měření všech složek je podle hmotnosti, váží přesně v poměru 100:50 nebo 2:1 hmotnostních dílů na základě složky (A). Odchylka, byť nepatrná, má za následek prodloužené nebo neprobíhající tvrdnutí. Přidání příliš velkého množství tužidla zvyšuje elasticitu materiálu a snižuje tvrdost SHORE D. Příliš mnoho složky A má za následek trvale lepivý film, který již není v důsledku polyadice vratný. Maximální odchylka v rozsahu tolerance je 0,1 %.
 4. Dodržujte doporučenou dobu míchání tři až čtyři minuty a poté přelijte do čisté nádoby a znovu míchejte po dobu tří až čtyř minut, abyste dosáhli maximálně homogenní směsi. Míchací nádobu použijte pouze jednou. 
 5. Dodržujte doporučený maximální počet otáček pro míchání obou složek, což je 300 ot./min. čímž zabráníte vzniku vzduchových kapes při míchání nebo je snížíte na minimum. Ruční míchání se doporučuje pro menší množství do cca 1 kg. Díky své dlouhé době zpracovatelnosti výborně odplyňuje. Pro míchání doporučujeme použít Allway Tools Helix.
 6. Aby nedocházelo k vytečení směsi v důsledku dlouhé doby vytvrzování, je třeba zajistit úplné utěsnění formy. K tomu je vhodná polypropylenová páska DIPON, kterou lze po vytvrdnutí od formy snadno oddělit. Volitelně je možné použít separační vosk.

Čištění

 • Pro čištění použitých aplikačních předmětů použijte aceton nebo univerzální ředidlo. Jakmile epoxidová pryskyřice vytvrdne, lze ji odstranit pouze pomocí broušení. 
 • Doporučuje se čistit ihned po použití.

Důležitá poznámka:  

 • Míchání přepravních nádob ( lahví / kanystrů ) A (pryskyřice) a B (tvrdidlo) bude mít za následek neúplné vytvrzení a odpovídající nesprávný výsledek. Vždy přesně važte obě složky.
 • Čím vyšší je pokojová teplota a čím větší je smíchané množství, tím rychlejší je exotermická reakce. 

Doporučené minimální míchané množství je 90 gramů

*Pokud množství směsi klesne pod minimum 90 gramů, může se doba vytvrzování prodloužit. Je také možné, že vznikne hmota, která není zcela homogenní a exotermická reakce je příliš nízká na to, aby mohl obrobek zcela ztvrdnout. Doporučené minimální množství směsi je 90 gramů (A 60 gramů + B 30 gramů), doporučené množství je 120 gramů (80 gramů A + 40 gramů B).
DIPON LuminaCast 8 Table Cast 30 Kg

Bezpečné pro styk s potravinami?

Formule neobsahuje žádné látky sVHC ani CoRAP. Po úplném chemickém vytvrzení cca 14 dnů při 25°C je výrobek určen pro styk s potravinami.

LuminaCast (složka A: 730 ± 50 mPa*s, 23 °C) se skládá z jedné pryskyřice a deseti tvrdidel

Typ
*Dyn. viskozita
23 °C (mPa*s)
**Zpracovatelnost:
200g, 23 °C - 40 °C
Max. síla odlitku
Použití
UV odolnost
LuminaCast 1 Fast Set Primer
120 ± 50
cca 15 min
0,1 mm - 7 mm
Předúprava a základní nátěr
Excelentní
LuminaCast 2 Coaster Cast
290 ± 50
cca 40 min
0,1 mm - 15 mm
Vysoce transparentní vložení
Excelentní
LuminaCast 3 Crystal Flow
140 ± 50
cca 35 min
0,1 mm - 10 mm
Laminace & Art
Excelentní
LuminaCast 4 Gem Flow
890 ± 50
cca 55 min
0,1 mm - 20 mm
Art & Vložení
Excelentní
LuminaCast 5 Radiant Flow
1330 ± 50
cca 60 min
0,1 mm - 20 mm
Art & Vložení
Excelentní
LuminaCast 6 Art Flow
4100 ± 50
cca 45 min
0,1 mm - 20 mm
Art & Vložení
Excelentní
LuminaCast 7 Design Flow
5500 ± 50
cca 50 min
0,1 mm - 20 mm
Art & Vložení
Excelentní
LuminaCast 8 Table Flow
70 ± 50
cca 180 min **500 gramů, 9cm
20 mm - 50 mm
Zalévání silných odlitků
Excelentní
LuminaCast 9 Ocean Flow
50 ± 50
cca 240 min **500 gramů, 9cm
30 mm - 100 mm
Zalévání silných odlitků
Excelentní
LuminaCast 10 Cell Flow
2500 ± 50
cca 50 min
0,1 mm - 20 mm
Art & Vložení
Excelentní

*Dynamická viskozita se měří při 23°C. Snížení teploty materiálu je doprovázeno neúměrným zvýšením dyn. viskozity. To je eminentně důležité, zejména pokud jde o samoodvzdušňování. Příklad: Viskozita při teplotě materiálu 23°C. 730 mPa*s, při teplotě materiálu 10°C: cca. 10 000 mPa*s
**Doba zpracování je uvedena pro směs 200 gramů v mixovací nádobě (průměr 5 cm). Doba zpracování = teplota materiálu 23°C -> 40°C = zdvojnásobení počáteční viskozity. Čas na maximální exotermickou teplotu (tTmax) je obvykle dvojnásobkem doby zpracování.

 • LuminaCast 1 Fast Set Primer - Nízká viskozita, lze přelít další vrstvou po 60 - 120 min, ideální jako základní/těsnící nátěr porézních povrchů jako je dřevo.
 • LuminaCast 2 Coaster Cast - Nízká viskozita, ideální pro dekorativní, vysoce transparentní zapuštění a tvary.
 • LuminaCast 3 Crystal Flow - Mimořádně nízká viskozita, ideální pro dekorativní, vysoce transparentní zapuštění a tvary.
 • LuminaCast 4 Gem Flow Flow - Nízká viskozita, typ pryskyřice s vyšší viskozitou, srovnatelná s Epoxyplast 3D B20 JewelCast, jen hustější.
 • LuminaCast 5 Radiant Flow - Střední viskozita, jako LuminaCast 4 GemFlow, mírně pomalejší a pomalejší vlastnosti toku díky vyšší viskozitě.
 • LuminaCast 6 Art Flow - Vysoce viskózní, pro art a malířské techniky, resin art, pracovní desky, top coat, těsnění, podobně srovnatelné s HoneyResin.
 • LuminaCast 7 Design Flow - Vysoce viskózní, speciální vlastnosti roztékání díky nastavovacímu prostředku, podobně jako LuminaCast 6 ArtFlow, jen umožňuje tenčí vrstvu odlévání.
 • LuminaCast 8 Table Flow - Nízká viskozita, pro velké tlustovrstvé odlitky, např. pro říční stoly, výrobu lamp, větší odlitky v jednom lití.
 • LuminaCast 9 Ocean Flow - Nízká viskozita, pro velmi velké tlustovrstvé odlitky, např. pro říční stoly, výrobu lamp.
 • LuminaCast 10 Cell Flow - Střední viskozita, pro buněčné efekty, Petriho umění, květinové vzory, pryskyřice, stolní desky, těsnění a mnoho dalšího.

Doplňkové parametry

Kategorie: Pryskyřice na odlévání stolů - River Table
Hmotnost: 31.21 kg
Barva: Čirá, Vysoce transparentní
? Doba zpracovatelnosti: Dlouhá
Hmotnost balení: 30 Kg
Index lomu: > 1,59
Kontakt s potravinami: Ano
Max tloušťka odlitku: 5 cm
? Odolnost proti UV záření: Ano, Maximální
? Teplotní odolnost: 70 °C
? Tvrdost: 72 ShD
Typ použití: Výroba stolů, Konferenční a odkládací stolky - střední, Servírovací prkénka, Výroba lamp, Odlévání, Zalévání květin
Velikost odlitku: Střední odlitky
? Viskozita (hustota): Nízká - tekutá
? Doba zpracovatelnosti / Processing time: cca 180 minut
Poměr míchání / Mixing ratio: 2 : 1 (A +B) hmotnostně
Poměr míchání / Mixing ratio (vyšší pevnost / higher strength): 100 : 40 (A +B) hmotnostně
? Doporučená teplota materiálu (A+B) / Recommended material temperature (A+B): 20 °C - 24 °C
? Doporučená okolní teplota / Recommended ambient temperature: 15 °C - 20 °C
? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity A (mPa*s) 23 °C: 730 ± 50 mPa*s
? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity B (mPa*s) 23 °C: 70 ± 25 mPa*s
Obsah VOC / VOC content: 0 %
Smrštění / Shrinkage: Nízké (<0.1 %)
? Biologický složky / Bio-based ingredients: Ano
? Krystalizační stabilita / Crystallization stable: Ano
Doba míchání / Mixing time: 3 - 4 min
Odformování / Demoldable (23 °C): 72 - 96 hod
Další vrstva / Next layer (20 °C, 50 mm): 28 - 36 hod
Minimální doporučené množství směsi / Minimum recommended mixing amount: 120 g
Brusitelný / Sandable (20 °C, 50 mm): 8 dní

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: