DIPON Epoxyplast 100P 7,5 Kg Univerzální laminovací, penetrační a zalévací pryskyřice

Kód: 6500
2 599 Kč 2 147,93 Kč bez DPH 346,53 Kč / 1 kg
SKLADEM (>5 ks)
Můžeme doručit do:
16.7.2024
Možnosti doručení

EPOXYPLAST 100 P Universal Resin je nízko viskózní a vysoce transparentní epoxidová pryskyřice pro širokou škálu aplikací, jako jsou sklo připomínající, barevné umělecké, dekorativní aplikace nebo základní nátěry, kamenné koberce, uhlíkové lamináty, konstrukce forem, akvárií a terárií. EpoxyPlast 100 P Universal Resin zaujme svou dobrou čirostí, velmi dobrým samo-odvzdušněnímí a rychlým vytvrzením. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Univerzální laminovací a zalévací pryskyřice EPOXYPLAST 100P

DIPON® EPOXYPLAST 100 P Universal Resin je nízko viskózní a vysoce transparentní epoxidová pryskyřice pro širokou škálu aplikací, jako jsou sklo připomínající, barevné umělecké, dekorativní aplikace nebo základní nátěry, kamenné koberce, uhlíkové lamináty, konstrukce forem, akvárií a terárií. EpoxyPlast 100 P Universal Resin zaujme svou dobrou čirostí, velmi dobrým samo-odvzdušněnímí a rychlým vytvrzením. 

EpoxyPlast 100P Universal Resin se používá tam, kde není vyžadována vynikající UV ochrana. 

Epoxyplast 100P Univerzální laminovací, penetrační a zalévací pryskyřice

Klíčové vlastnosti laminační pryskyřice EPOXYPLAST 100P

 • Vysoce transparentní - vylepšené nové složení
 • Stabilní krystalizace díky technologii A/F
 • Síla odlitku 0,1-1 cm při 20°C
 • Poměr míchání 2:1 váhově (pryskyřice : tvrdidlo)
 • Doba zpracovatelnosti (20°C) cca 30 min v závislosti na množství materiálu
 • Doporučená okolní teplota 15-22 °C
 • Jasná průhlednost v obou složkách
 • Nízká viskozita
 • Netoxický, BPA free, bez zápachu
 • Bez rozpouštědel - VOC 0 g/L
 • Samonivelační
 • Vynikající samo-odvzdušnění pro povrch bez bublin
 • Výborná smáčivost podkladu a zásypu
 • Kompatibilní např. se dřevem, betonem, sklem, kovem, skleněnými a uhlíkovými vlákny, přírodním kamenem, křemičitým pískem, mramorem, žulou
Epoxyplast 100P Univerzální laminovací, penetrační a zalévací pryskyřice

Malé odlitky 0,1-1 cm

Umožňuje odlévání malých odlitků až o síle 0,1-1 cm (při 20°C).
Epoxyplast 100P Univerzální laminovací, penetrační a zalévací pryskyřice

Doba zpracovatelnosti až 30 min

Dlouhá doba zpracovatelnosti až 30 min poskytuje dostatek času pro míchání, pigmentaci a odbublinkování směsi. V závislosti na množství materiálu.
Epoxyplast 100P Univerzální laminovací, penetrační a zalévací pryskyřice

Ideální pracovní teplota 15-22 °C

Vytvrzuje již při nízkých teplotách od 15 °C. Doporučená teplota by měla být 20 °C.
Epoxyplast 100P Univerzální laminovací, penetrační a zalévací pryskyřice

Primární použití epoxidové pryskyřice EPOXYPLAST 100P

 • Výroba transparentních nebo barevných šperků ze silikonových forem o výšce odlitku 1-10 mm (možné i větší množství odlitku v závislosti na teplotě místnosti a množství materiálu <19°C).
 • Výroba táců, tácků a mnoho dalšího.
 • Výroba skelných a karbonových laminátů.
 • K základnímu nátěru (penetrační epoxidová pryskyřice) např. dřeva s otevřenými póry (pro říční stoly, konstrukce lamp nebo nábytku atd.), kov, beton, potěr.
 • Pro výrobu kamenných koberců, malt atd.
 • Pro odlévání nebo laminování (např. sprejová laminace, lisování, infuzní technika, vakuum, ruční laminace)

Jak používat univerzální laminační epoxidovou pryskyřici EPOXYPLAST 100P

Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda nevykrystalizovala složka epoxidové pryskyřice (složka A). Více informací naleznete v technickém listu pod bodem "Krystalizace (mléčná, viskózní nebo zakalená hmota ve složce A)"

Aplikace a použití

 1. EPOXYPLAST 100 P Universal Resin se přesně naváží do čisté nádoby v hmotnostním poměru míchání 2:1. Pro přesné vážení a míchání je zapotřebí přesná váha a dvě míchací nádoby. Nemíchejte podle objemu, protože to může vést k nesprávnému výsledku. 
 2. Nejprve míchejte složky A a B při max. 300 otáčkách za minutu po dobu cca 3-4 minut. 
 3. Směs A+B se poté přemístí do nové čisté nádoby a zbytky pryskyřice z okrajů staré nádoby nakapejte do nové . 
 4. Znovu se míchá po dobu 3-4 minut. Tento proces je důležitý pro získání co možná nejhomogennější směsi. 

 

Čištění

Pro čištění použitých aplikačních předmětů použijte aceton nebo univerzální ředidlo. Jakmile epoxidová pryskyřice vytvrdne, lze ji odstranit pouze pomocí broušení. Doporučuje se čistit ihned po použití.

Epoxyplast 100P Univerzální laminovací, penetrační a zalévací pryskyřice

Doporučení pro používání a skladování odlévací epoxidové pryskyřice EPOXYPLAST 100P

 • Pryskyřice by měla být skladována na suchém místě, minimální teplota 10 °C
 • Chraňte před slunečním zářením
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Pryskyřice a tužidlo by neměly být skladovány v otevřené nádobě
 • Aplikace by měla být prováděna tam, kde je vlhkost pod 60% a teplota mezi 15 - 22 °C. V případě potřeby použijte odvlhčovač
 • Pryskyřice by měla být použita do jednoho roku od nákupu

Důležité pokyny a BEZPEČNOST

Krystalizace (mléčná, viskózní nebo zakalená hmota ve složce A)

 • Skladování pod 20°C může urychlit krystalizaci. 
 • Vykrystalizované složky se dekrystalizují opatrným zahřátím na přibližně 55 až 70 °C po dobu několika hodin v horké vodní lázni v závislosti na velikosti nádoby. 
 • V zásadě je důležité udržovat dobu dekrystalizace co nejkratší
 • Maximální teplota by 70°C  neměla být překročena
 • Poté, co epoxidová pryskyřice (složka A) dekrystalizuje, nechte ji vychladnout na vhodnou teplotu pro zpracování (15 - 20 °C).

Bezpečnostní informace a dokumenty

EPOXYPLAST 100P Složka A

100

VAROVÁNÍ! Obsahuje: 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

UFI: GK80-S0T5-M008-Y09F

EPOXYPLAST 100P Složka B

NEBEZPEČÍ! Obsahuje: isoforondiamin, Benzylalkohol, Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with bisphenol A diglycidyl, ether homopolymer trimethylhexane-1,6-diamine Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, reaction products with 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P260 Nevdechujte prach nebo mlhu. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.  

UFI: DP80-90GJ-W00R-NAVH

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Epoxidové pryskyřice
Hmotnost: 7.89 kg
Barva: Vysoce transparentní
? Epoxidový systém: Epoxyplast 100P Universal
Max tloušťka odlitku: 1 cm
? Odolnost proti UV záření: Střední
Velikost odlitku: Malé odlitky
Poměr míchání - váhový: 2 : 1 (pryskyřice : tvrdidlo)
? Doba zpracovatelnosti: 30 min
? Ideální pracovní teplota: 15 - 22 °C
? Hranice exhoterm: 38 °C
Smrštění: > 0,1 %
VOC: 0 g/l
? TG Ultimate: 70 °C

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: