Ice Epoxy ICE CAST Čirá licí epoxidová pryskyřice

Kód: 4056/005670 4056/011340 Zvolte variantu
4 697 Kč 7 997 Kč od 4 697 Kč 3 881,82 Kč bez DPH 6 609,09 Kč bez DPH od 3 881,82 Kč bez DPH 826,94 Kč / 1 l 703,96 Kč / 1 l
Vyprodáno Vyprodáno Zvolte variantu
Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
21.6.2024 21.6.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Odlévací epoxidová pryskyřice s vynikající UV ochranou, křišťálově čirá, síla odlitku až 10 cm a 60 litrů na jedno lití, vytvrzuje již od 15 °C, vysoká teplotní odolnost až 95 °C, tvrdost 82 SHORE D, VOC 0 g/L, mísící poměr 2:1, plné vytvrzení za 5 dní

Detailní informace

Detailní popis produktu

Odlévací epoxidová pryskyřice ICE EPOXY Ice Cast 

ICE EPOXY Ice Cast je křišťálově čirá odlévací epoxidová pryskyřice určená pro odlévání velkých odlitků o síle až 10 cm a maximálním objemu až 60 litrů.  Licí pryskyřice Ice Cast vytvrzuje již při nízkých teplotách od 15 °C, což ocení všichni především v zimním období, kdy je vytápění výrobník prostor velmi nákladné. Pryskyřice je odolná proti UV záření, odolná proti žloutnutí a má vysokou přilnavost a dobrou tekutost. Pryskyřice Ice Cast má velmi dobré přirozené odbublinkování a směs po smíchání tvoří malé množství tepla. 

Ice Epoxy ICE CAST Čirá licí epoxidová pryskyřice

Klíčové vlastnosti odlévací epoxidové pryskyřice Ice Cast

 • Křišťálově čirá
 • Odolná proti UV záření
 • Síla odlitku až 10 cm
 • Poměr míchání 2:1 (pryskyřice : tvrdidlo)
 • Doba zpracovatelnosti až 2 hodiny
 • Čas gelace 6 hodin
 • Suchý na dotek za 24 - 36 hodin
 • Ideální teplota zpracování 15 - 21 °C
 • Až 60 litrů na jedno lití
 • Plné vytvrzení již za 5 dní
 • Vysoká tvrdost 82 SHORE D
 • Vysoká teplotní odolnost až 95 °C
 • Nízká obsah VOC 0 g/L
 • Bez zápachu
Ice Epoxy ICE CAST Čirá licí epoxidová pryskyřice

Odolná proti UV záření

Unikátní složení nabízí vynikající odolnost proti UV záření. Odolná proti žloutnutí v čase.
Ice Epoxy ICE CAST Čirá licí epoxidová pryskyřice

Masivní odlitky až 10 cm

Umožňuje odlévání masivních odlitků až o síle 10 cm.
Ice Epoxy ICE CAST Čirá licí epoxidová pryskyřice

Doba zpracovatelnosti až 2 hodiny

Dlouhá doba zpracovatelnosti až 2 hodiny poskytuje dostatek času pro míchání, pigmentaci a odbublinkování směsi.
Ice Epoxy ICE CAST Čirá licí epoxidová pryskyřice

Vytvrzuje při teplotě od 15 °C

Vytvrzuje již při nízkých teplotách od 15 °C, což ocení všichni hlavně v zimních měsících, kdy je vytápění výrobních prostor finančně náročné.
Ice Epoxy ICE CAST Čirá licí epoxidová pryskyřice

Křišťálově čirá, Bez bublin

Na výrobu odlévací epoxidové pryskyřice Ice Cast se používají nejkvalitnější křišťálově čiré suroviny a proto je ideální pryskyřice na dřevo, výrobu epoxidových stolů a odlévání. Odlitek o síle 75 mm při teplotě 32 °C je křišťálově čirý a nemá žádné bubliny.

Nízká viskozita a dlouhý čas zpracovatelnosti

Nízká viskozita umožňuje velmi rychlé odbublinkování. Po odlití bubliny velmi rychle stoupají nahoru a s lehkostí se uvolňují. Tomu napomáhá dlouhý čas zpracovatelnosti, který je až 2 hodiny.

Ice Epoxy ICE CAST Čirá licí epoxidová pryskyřice
Ice Epoxy ICE CAST Čirá licí epoxidová pryskyřice

Primární použití odlévací epoxidové pryskyřice ICE EPOXY Ice Cast

 • Odlévání říčních stolů a výroba nábytku
 • Zalévání předmětů, květin
 • Výroba šperků
 • Modelační pryskyřice
 • Art nebo řemeslná pryskyřice
 • Vysoce odolné nátěry
 • Odlévání velkých odlitků

Je epoxidová pryskyřice Ice Cast určená pro styk s potravinami?

Ano, licí epoxidová pryskyřice Ice Cast vyhovuje předpisům Kanadské agentury pro kontrolu potravin (CFIA) a také předpisům Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). 

Jak používat odlévací epoxidovou pryskyřici Ice Cast

Aplikace a použití

 1. Zajistěte, aby pokojová teplota pryskyřice a tvrdidla Ice Cast byla udržována na 15 - 21 °C.
 2. V suché, čisté nádobě smíchejte 2 díly pryskyřice(A) s 1 dílem tužidla(B).
 3. Důkladně promíchejte po dobu 1-2 minut. Dobře promíchejte podél vnitřní stěny nádoby, aby na stěnách nezůstaly žádné nepromíchané usazeniny. Pro míchání doporučujeme použít Allway Tools Helix.
 4. Poté ji nechte odstát 3-5 minut.

TIP: Před samotným odléváním doporučujeme pryskyřici i tvrdidlo zahřát na 21-23 °C, čímž se zlepší její tekutost a napomáhá to přirozenému odplyňování směsi.

Čištění

Pro čištění použitých aplikačních předmětů použijte aceton. Jakmile epoxidová pryskyřice vytvrdne, lze ji odstranit pouze pomocí broušení. Doporučuje se čistit ihned po použití.

Doporučení pro používání a skladování odlévací epoxidové pryskyřice Ice Cast

 • Pryskyřice by měla být skladována na suchém místě, minimální teplota 10 °C, mimo dosah slunce a mimo dosah dětí.
 • Pryskyřice a tužidlo by neměly být skladovány v otevřené nádobě.
 • Aplikace by měla být prováděna tam, kde je vlhkost pod 60% a teplota mezi 15 - 21 °C. V případě potřeby použijte odvlhčovač.
 • Ice Cast by měl být použit do jednoho roku od nákupu.

Bezpečnostní informace a dokumenty

Bezpečnostní informace a dokumenty

ICE CAST složka A

VAROVÁNÍ! Obsahuje: Fenolová epoxidová pryskyřice, 1,4-butandiol-diglycidylether

H315 Dráždí kůži.H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE z racení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P391 Uniklý produkt seberte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

UFI: NTV9-3AAY-D009-CCNC

ICE CAST složka B

NEBEZPEČÍ! Obsahuje: aminy, ethoxylované, lojový alkyn, 1,4-butandiol-diglycidylether 

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhled jte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P391 Uniklý produkt seberte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

UFI: 0WV9-MA1C-Q005-0Q7EDoplňkové parametry

Kategorie: Čiré licí epoxidové pryskyřice
Barva: Čirá, Vysoce transparentní
? Doba zpracovatelnosti: Dlouhá
? Max objem lití: 60 l
Max tloušťka odlitku: 10 cm
? Odolnost proti UV záření: Ano, Maximální
Typ použití: Výroba stolů, Konferenční a odkládací stolky - střední, Jídelní a pracovní stoly - velké, Servírovací prkénka, Výroba lamp, Odlévání, Zalévání květin
Velikost odlitku: Střední odlitky, Velké odlitky
? Viskozita (hustota): Nízká - tekutá
Poměr míchání - váhový: 2 : 1 (pryskyřice : tvrdidlo)
Poměr míchání - objemový: 2 : 1 (pryskyřice : tvrdidlo)
? Doba zpracovatelnosti / Processing time: cca 120 min
? Čas gelace: 4 - 6 h
? Suchý na dotek: 24 - 36 h
? Ideální pracovní teplota: 15 - 21 °C
? Hranice exhoterm: 38 °C
? Doporučené plné vytvrzení: 5 dní
Pevnost v tahu: 9500 PSI
Pevnost v ohybu: 15500 PSI
Pevnost v tlaku: 8,4 kg/mm2
Smrštění: 6,7 %
? Teplotní odolnost: 95 °C
Tvrdost: 85 SHORE D
VOC: 0 g/l
? Viskozita: 800 - 1200 CPS

LED EPOXY Úvodní workshop

5
9x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
MB Avatar autora | 25.1.2024
Zatím jsem nenašel lepší produk.Maximální spokojenost.
5
D Avatar autora | 15.12.2022
Best epoxy I have ever used ????
5
JP Avatar autora | 26.5.2022
na jednicku
5
M Avatar autora | 3.5.2022
Kvalitní pryskyřice, asi nejlepší pryskyřice, se kterou jsem se na českém trhu zatím setkam. Velká spokojenost.
5
JK Avatar autora | 1.3.2022
Luxus! Doporučuji
5
KW Avatar autora | 29.11.2021
Vše v pořádku, naprostá spokojenost. S pozdravem Winkelhőfer.
5
KZ Avatar autora | 26.11.2021
První zkouška a velká spokojenost
Nevyplňujte toto pole:
DS Avatar autora podlahy 14.10.2023 19:35
Dobrý den, dal by se tento epoxid použít také na podlahy? Smíchat s různými pigmenty a aplikovat na penetraci pryskiřičitou jako samonivelační stěrku v tloušťce 2mm? Případně máte takový produkt? Chtěl bych dělat podlahy v originálních barvách a přechodech s metalickými barvivy , UV, vločky atd.. a všechny firmy dodávají pouze epoxidy v základních RAL barvách. Díky, D.S.
Odpovědět

Ice Epoxy nabízí vysoce kvalitní odlévací, řemeslné a TABLE TOP epoxidové pryskyřice

Ice Epoxy (PurEpoxy USA) je přední severoamerický výrobce vysoce kvalitní odlévací epoxidové pryskyřice. Epoxidová pryskyřice na dřevo se používá k výrobě se dřevem, řemeslné výrobě a podobně. Výrobky ICE EPOXY mají také konkurenceschopné ceny - takže získáte vysokou kvalitu a efektivitu nákladů.

Provádíme průběžné testování, abychom se ujistili, že naše produkty splňují nejpřísnější normy a poskytují nejlepší výkon.